Defectuus translatio imperii IV

Voor Westelijk Europa werd het optreden van de monniken vanuit Ierland bij de bestendiging van de greep van de Franken en de Germanen op het Avondland beslissend. Het gaat om twee kloosterordes die zich in Ierland groot aanzien hadden verworven. Meer…

18 juli, 2024

Defectuus translatio imperii III

Nadat het Edict van Constantijn gaandeweg door de christenen was geboekstaafd in geschrifte, en wel in het volkslatijn van Lactantius, brede verspreiding, toelichting en reclame had gekregen via de verspreid liggende christengemeenschappen, werd het een soort politiek basisdocument voor deze Meer…

17 juli, 2024

Defectuus translatio imperii II

Keizer Constantijn heeft vermoedelijk in 313 met de diverse christelijke natiegroepen binnen zijn keizerrijk een soort wederzijdse garantieovereenkomst gesloten. Constantijn aanvaardde dat de christenen openlijk hun religie uitoefenden en verder dat ze staatsburgers konden zijn. De christenen aanvaardden het vijfde Meer…

16 juli, 2024

Defectuus translatio imperii I

De statengemeenschap West-Europa heeft een aantal momenten gekend waarop de legitimatie van het publiek gezag binnen die gemeenschap werd herijkt en opnieuw gedefinieerd. Je kunt komen tot de volgende momenta, maar dan moet je wel steeds beseffen dat niet aanstonds Meer…

15 juli, 2024

Translatio imperii X

Nadat Constantijn zijn tolerantie-edict van 313 heeft geslagen spreekt het voor de christenheid vanzelf dat het Vijfde Rijk – het Romeinse – de legitimatie voor het gezag en het in te zetten geweldsmonopolie moet vinden in de geopenbaarde Heilsleer die Meer…

14 juli, 2024

Translatio imperii IX

De vraag moet ook gesteld worden, óf er nu inderdaad nieuw staatsrecht is geschapen. Is er nu een fundamenteel nieuwe rechtsbetrekking ontstaan tussen het kabinet als medewetgever van de Staten-Generaal enerzijds en uitvoerder van de wetten anderzijds? Is deze betrekking Meer…

13 juli, 2024

Translatio imperii VIII

Verder stelde Omtzigt bij het thema van de verkiezingen zeer terecht aan de orde dat de verhouding tussen kabinet en de Tweede Kamer geheel herzien moest worden. Omtzigt was van oordeel – daar ging zijn briljante Thorbeckelezing in dat kader Meer…

12 juli, 2024

Translatio imperii VII

Het is toch vreemd te moede. Alles bij elkaar. En terugziende. Waar zijn we de verkiezingen van 22 november jongstleden mee in gegaan? Waar zou het om gáán? Een einde aan de bestaande nefaste bestuurscultuur. Die aan elkaar hangt van Meer…

11 juli, 2024

Translatio imperii VI

Waar het nu om gaat is dat in de menselijke geschiedenis er steeds herijkingsmomenten hebben gefigureerd om de legitimiteit van een staatsorde of een mondiale rechtsschikking opnieuw vast te stellen en te definiëren. Voor de Romeinen kwam de ineenstorting van Meer…

10 juli, 2024

Translatio imperii V

Op basis van deze rondzendbrief kon Constantijn aardig wat macht naar zich toeschoffelen. Hij zal ervoor zorgen dat iedereen de Hoogste God mag dienen op de wijze die hem uitkomt. Wie dat dan is, die God, dat staat er niet Meer…

9 juli, 2024

Translatio imperii IV

Vóór en na Constantijn, die zelf een doorgewinterde heiden bleef, zijn er nog wel keizers geweest die handig probeerden de christenheid voor hun legitimatiespan te plaatsen. Mede, omdat eigenlijk niet zo heel erg duidelijk was waarop die christenheid nu uit Meer…

8 juli, 2024

Translatio imperii III

Opvallend is hoezeer in de kerkgeschiedenis aandacht is besteed aan de pogingen van de Romeinse Keizers om hun legitimatie mede te zoeken bij groepen als de christenheid, die eigenlijk van hun staatkundige belevingswereld geen deel uitmaakte en die ze openlijk Meer…

7 juli, 2024