Stemmingmakerijen

De (in)formatie staat niet zozeer stil. Ze is in een soort windstilte terecht gekomen. Wilders heeft nu twee bejaarde heren gevonden uit het Kamer-establishment, die optreden als nieuwe informateurs. De heren Elbert Dijkgraaf en Richard Van Zwol. De eerste is oud-Kamerlid van de Staatkundig Gereformeerde Partij en de tweede is nu lid van de Raad van State, maar behoort tot de gelederen van het Christendemocratisch Appel en fungeerde jaren als topambtenaar op diverse departementen.

Wilders wees ze aan. Het gaat dus om oude getrouwen uit de partij-élites die Nederland hebben gebracht op het punt waar het thans staat als wankelende natiestaat. Het zijn geen nieuwlichters, maar personen die normaliter achter de geraniums zouden zitten van Huize “De Grafzerk” of “Avondrood”. Zij hebben acht weken gekregen om hun klus te klaren, maar wat die klus dan is, dat is bijna niemand echt duidelijk.

De vorige informateur Kim Putters, óók een door ervaring gelooide sociaaldemocraat en dus een spruit van de Haagse vergadercultuur die hij decennia in diverse functies gestalte placht te geven – tot bevrediging van allen die in die cultuur evenzeer gepokt en gemazeld zijn – heeft iedereen bezworen nu echt niet meer elkaar te betwitteren terzake de formatie en daarna dat stokje in de estafette over gedragen. Er moet nu een programkabinet komen. Maar wat dat nu precies is, dat weet ook weer niemand.

Kabinetten hebben altijd per definitie een programma, anders zouden ze immers niet optreden, maar ook hier is het een kniesoor die daarvan rept. De nieuwe twee heren op leeftijd, die opmerkelijke overeenkomst hebben met de knarsende ouderen van dagen Statler and Waldorff uit de Muppet-show Zaliger Nagedachtenis, de bevende grijsaards in hun engelenbakje, hebben vastgesteld dat de financiële afhechting van ieder programma – wat dan ook – een voorwerp van voortdurende zorg zal zijn. Er moet duchtig bezuinigd worden. In ieder geval méér dan de zeventien miljard die van ambtelijke zijde al als ultiem bezuinigingsdoel zijn genoemd.

En ook die miljarden zijn niet geoormerkt. Dat wil zeggen dat daarbij opgegeven is bij welk departement de bezuiniging precies gevonden moeten worden, waarom en uit welken hoofde. Inmiddels hebben de ambtenaren zich een aanmerkelijke loonsverhoging toegekend en een gratificatie per caput van tenminste vijfentwintighonderd euro. Deze beleidslijn is natuurlijk iedereen duidelijk. Dit worden wel heel dure bezuinigingen. Dus gaat deze fase van informatie ook niet echt lukken.

Maar dat hoeft ook niet: Rutte heeft al aangekondigd dat het kabinet gaat instemmen met de toetreding van Moldavië tot de Europese Unie, ook al heeft de Tweede Kamer dat bij meerderheid per motie afgekeurd. En dat het zich dichter dan voorheen bij de Ukraïne aanschurkt, ook al heeft die Kamer dat evenzeer afgewezen omdat niemand nu nog weet waar het met de oorlog in dat grensland van de Russische Federatie heen moet.

De Kamer accepteert dat alles. Dus zal deze periode van demissionariteit nog wonderlijk lang gaan duren. Het huidig kabinet heeft kennelijk blanco mandaat. Van de Volksvertegenwoordiging. Al wil het Volk dat beslist niet, dat mandaat. Net als Waldorff and Statler. Donkere wolken van stemmingmakerij tegen de PVV tekenen zich af. Ingezet door de zittende politiek. Heeft deze PVV zich niet gecommitteerd aan het Kremlin? Is Wilders geen ondergeschoven kind van Putin? We gaan het zien. U tenminste.