Rechterlijk kabinet

Het zou toch kunnen dat er aanstaande woensdag de vijftiende mei geen formatieakkoord op tafel ligt. Dan zou dus het toch mogelijk blijken dat de onderhandelingen tussen BBB, NSC, VVD en PVV echt mislukt zijn. De formatie heet dan “geklapt”. Meer…

14 mei, 2024

Electorale obstipatie

Of Wilders nu wel of niet die aangifte doet en of het Openbaar Ministerie deze inderdaad ontvankelijk acht en vervolgens tot vervolgingsbeslissingen overgaat – waaronder onvoorwaardelijk sepot – het komt nu niet meer goed tussen GroenLinks/PVDA  en PVV. En dat Meer…

13 mei, 2024

Aan den lijve te ondervinden

Ik schetste eerder al dat Aad Kosto, pragmatisch als steeds, in het kabinet Lubbers I als staatssecretaris voor vreemdelingenzaken, onderschreef dat een einde moest worden gemaakt aan de jaarlijks toenemende immigratiegolven van asielzoekers en ontheemden, die waarachtig de allures van Meer…

12 mei, 2024

Implosie van een apparaat

De totale inéénzijging van de eermaals zo machtige rooms-katholieke zuil heb ik desbewust met grote ontsteltenis meegemaakt tussen 1968-1972. In het eerste jaar kwam de wat bloedeloze Nederlandse “volksgedialogiseerde” misliturgie nationaal volledig in zwang. Het volk kreeg in roodplastic ingebonden Meer…

10 mei, 2024

Sander Smit op de radio

Je kon tijdens het interview op de NPO al merken dat de verslaggever op de radio niet erg vriendelijk was jegens deze BBB-trawant. Hij onderbrak Smits betoog voortdurend, sneerde dat Smit weer aankwam met achterhaalde stellingnames en dat Smit toch Meer…

9 mei, 2024

Europese bovenzinnelijkheden

Je moet maar eens proberen de Brusselse Richtlijnen, Aanbevelingen en Wetsbesluiten te lezen en te begrijpen, in combinatie met de “onderliggende stukken”. De uitgewisselde nota’s en memories, de adviezen en de rapporten van lobbyorganisaties die in de teksten nog een Meer…

8 mei, 2024

Brusselse derogaties

De Boer- en Burgerbeweging, BBB, die zich uiteraard ook wil positioneren en profileren voor het door Brussel ontwikkelde en nader uit te voeren nitraatbeleid heeft dus waarachtig een eigen BBB-lijsttrekker voor die BBB bij de aanstaande Europese Verkiezingen voor een Meer…

7 mei, 2024

Autonomen IV

De autonomen worden in de reacties vanwege het nog steeds demissionaire kabinet meteen weggezet als “wappies”. Dat doen bijna alle bewindspersonen die nog op het bestuurspluche zijn gekomen bij de onzalige formatie die leidde tot het kabinet-Rutte IV. Krachtens het Meer…

6 mei, 2024

Autonomen III

De presidente van de Hoge Raad vraagt zich nadrukkelijk af in het TROUW-interview hoe het toch mogelijk is dat in een staat als Nederland steeds meer mensen zich afwenden van hun overheid en deze als een vijand zien. Ze raadt Meer…

5 mei, 2024

Autonomen II

De zorgen die in het rapport naar voren komen, richten zich voor een deel op officieel geconstateerde gevallen van intimidatie en bedreiging. Het grootste deel van de mensen die zich soeverein verklaren, heeft een geweldloos verleden. Maar lokale politici, ambtenaren, Meer…

4 mei, 2024

Autonomen

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft moeten vaststellen dat er steeds meer personen in Nederland vertoeven die niets meer van de staat en zijn organen moeten hebben. Ze keren zich van deze rechtspersoon af. Ze zoeken het voortaan zelf Meer…

3 mei, 2024