Iudex viator IV

Wat de Hoge Raad deed in zijn Harmonisatiewet-arrest was: het corrigeren van een defecte wetstekst. Via getrapte ficties die volstonden van hypothetische gissingen over wat er gebeurd zou zijn, wetgevingstechnisch gezien, als de wetgever beter uit zijn doppen had gekeken. Meer…

9 februari, 2024

Iudex viator III

Deze hypothetische ideaalrechter, bevindelijk en agiel rondreizend door de strata en sociale leeflagen van onze samenleving, zelfreinigend, autodistantief en kritisch op zijn kaste, opereert bij waarheidsvinding en vonniswijzing met tal van zelfbedachte constructies, die alle buitenwettelijk zijn. Want neem het Meer…

8 februari, 2024

Iudex viator II

Deze rondziende en allesbeproevende, ervaringsdeskundige rechter had, dat was het uitgangspunt, een buitengewoon instinctmatig gevoel ontwikkeld voor de gangbare tijdgeest binnen een maakbare samenleving. Niet als de Wanderer van Schubert, of de Jood Ahasverus, de wandelende Jood, of Erasmus in Meer…

7 februari, 2024

Iudex viator

Het thema van de rondsnuffelende rechter die de actuele tijdgeest kundig opsnoof en detecteerde was in de dagen dat ik te Tilburg college liep eigenlijk centraal thema. Niet zozeer de systematiek van de wetten, de uitvoeringsregelen en de rechtsbronnenhiërarchie, waarop Meer…

6 februari, 2024

Harmonisatiewet III

Het is duidelijk dat de beslissing van de Hoge Raad, vreemd genoeg, nog altijd in het teken stond van het algemeen toetsingsverbod. Het verbod om Nederlandse regelgeving van overheidswege te toetsen aan een “hogere” regeling op haar “innerlijke waarde” in Meer…

5 februari, 2024

Harmonisatiewet-arrest II

Het vonnis van de rechtbank Den Haag, waarin de nationale wet omtrent de verhoging van collegegelden en tot beperking van de studiefinanciering voor bepaalde studenten werd getoetst aan een hogere regeling, hoger conform de Nederlandse leer omtrent de hiërarchie van Meer…

4 februari, 2024

Harmonisatiewet-beslissing

Het zal wel duidelijk zijn, dat Tweede Kamerlid Serrarens met zijn amendement op de Grondwetswijziging van 1952 nu niet direct beoogd had zijn onvoorwaardelijk vertrouwen uit te spreken in de Nederlandse rechterlijke macht als hoedster van het rechtsstatelijk gehalte van Meer…

3 februari, 2024

Reizende zestigerjaren-rechter

In de zestiger jaren van de vorige eeuw begonnen steeds meer juristen hun vraagtekens te zetten bij de rechtsvormende betekenis van wetbesluiten in het algemeen. Zij meenden, dat eigenlijk “de wil van de wetgever” niet echt kon bestaan. Want die Meer…

2 februari, 2024

Serrarens

Bij het uitleggen van publiekrechtelijke wetsbesluiten geldt dat de rechtshistorische interpretatie van de wetgever het primaat behoort te hebben. Dat volgt uit het legaliteitsbeginsel. Het beginsel dat alleen de wet in nationaalrechtelijk ressort behoort te regeren over de binnen het Meer…

1 februari, 2024

Een ieder verbindend internationaal recht

Hiervoor ging ik al in op de merkwaardige inlas van een waarborg in onze Grondwet via de artikelen 93 en 94 daaruit. Zie Blog dd. 7 januari 2024 https://gerardstrijards.nl/direct-doorwerkende-supranationale-waarborgnormen/In artikel 94 wordt bepaald dat in ons Koninkrijk de wettelijke voorschriften Meer…

31 januari, 2024

Gemutileerde verdragsborgen

Nederland had alle reden om zich ná de Tweede Wereldoorlog eens te beraden over zijn verdragspositie wat betreft de rechtstoestand in bezettingstijd. Waarbij de bezetter eigenlijk een aan de Nederlandse natiestaat wezensvreemd rechtsregiem probeert in te voeren en, vooral, door Meer…

30 januari, 2024

Vijftiger jaren humaniteit

Na de conferentie van Potsdam van 1945, met uitwerkingsarrangementen tot 1946 bepaalden de overwinnende mogendheden hun onderlinge geopolitieke invloedssferen: de Sovjet-Unie, het Britse Verenigd Koninkrijk en de USA. Ze concentreerden zich natuurlijkerwijze op Europa, waar de verschrikkelijke veelvolkerenkrijg die we Meer…

29 januari, 2024