Ban van Goed en Kwaad

Van Mani zouden we eigenlijk nooit gehoord hebben, ware het niet dat de Kerkvader Sint Augustinus zijn hele sterfelijk leven als christelijk bekeerling eraan gewijd had om deze profeet flink te bestrijden. Juist omdat Augustinus destijds éérst, voordat hij het Ware Licht zag in Christus, een geducht aanhanger was geweest van deze Mani. Die heeft vermoedelijk tussen 216-276 een religieuze stroming geleid binnen het Christendom waarbij hij het enerzijds met de unieke goddelijkheid van Jesus niet erg serieus nam en anderzijds de vrijheid van de wilsbepaling nogal relativeerde.

Hij nam wel aan dat Jesus een heel hoogstaand mens was geweest, maar daar waren er wel meer van. Jesus zou ook in verschillende incarnaties nog terugkomen en heilsbemiddelaar blijken onder andere gedaanten. Daarvan moest Augustinus niets hebben. Maar verder vond ook deze Kerkvader wel dat de schepping steeds laveerde tussen de polariteiten Goed en Kwaad, Licht en Donker, Godgericht of Satanisch-overgegeven.  Zo kwam een dogmatiek tot stand. Het manicheïsme. Daarin wordt uitgegaan van twee reeds voor de schepping van de kosmos aanwezige van elkaar onafhankelijke en ongeschapen principes. Die van het goede en het kwade.

In de Manicheïsistische moraaltheologie worden die principes verbeeld als een rijk van het Licht en het Goede waar God de Vader heerst en een rijk van de Duisternis. Beide rijken voerden al in een oertijd, voor het bestaan van de kosmos, een strijd. In een tweede periode werd de kosmos gecreëerd uit zowel licht als duisternis. Ook de materiële wereld met zijn planten, dieren en mensen is uit deze delen samengesteld. Manicheeërs moeten zoveel mogelijk van het licht (het goede) bevrijden uit de duisternis (het kwade).

Het manicheïsme was een sterk op missie gerichte religie. Reeds tijdens het leven van Mani werden vanuit Perzië missiereizen ondernomen. In de vierde eeuw waren in vrijwel alle gebieden rond de Middellandse Zee sterk van dit Manicheïsme doortrokken. Het is een duidelijke leer. Echt ook iets voor de Willibrordusschool en de glasblazerszoontjes. Dus ook voor Pummeltje.