Ze gaan gewoon door

Weet u wat het is? Het politieke establishment, losgezongen van alle sentimenten van het electoraat gaat gewoon voort op de ingeslagen weg naar volledige liquidatie van de industriële boeren en die van de vernietiging van de middenklasse. Ten aanzien van de eerste groep zet Kaag onverdroten een ontwerp van algemene machtigingswet op de Kamer-agenda waarbij het kabinet de volmacht krijgt om bij generiek Koninklijk Besluit boeren, die een bepaald kwantum stikstof depositie per hectare bij hen in gebruik zijnde agrarische oppervlaktegrond uitstoten te onteigenen tegen een “marktprijs”.  Daarbij inbegrepen de opstallen met de grubs, de silo’s, de voeraanvoer-installaties, de eigenlijke stalboxen enzovoort.

Kaag kan het doen, want de stemverhoudingen in de Tweede Kamer zijn nog steeds dezelfde van vóór de triomf van de BBB. Daar is de coalitie, daar zijn de dramdrijvers Sjoerd Sjoerdsma en Tjeerd de Groot en de onwezenlijk acterende Paternotte die hun fractieleider denkt te zijn. Ze zijn nu nog verbetener halsstarrig in hun ecologische fundamentalistische religie dan voorheen. Wat let hun, om het ontwerp er snel doorheen te jassen? Het CDA zou kunnen dwarsliggen. Zeker, dan ploft de coalitie. Vervroegde Kamerverkiezingen staan identiek aan zelfmoord van de christendemocraten. Het CDA heeft haar agrarische achterban al decennia verraden. Die wint het op korte termijn niet terug.

Dus zal het CDA monkelend eieren voor zijn geld kiezen. Dat ontwerp zal in de Eerste Kamer met vreugde begroet worden door de linkse wolk daar vermeerderd met VVD en wat splinterfracties op links. Daarna gaat het plukken van de duldzame middenklassen consequent voort. Staatssecretaris Marnix Van Rij voor Fiscaliteit en Belastingdienst blijft heffen op forfaitaire renten, vermogensaanwassen veronderstellen bij deze klassen die nooit bestaan hebben en in het algemeen de progressiviteit van de directe belastingen aandraaien. Zodat de middenklasse op apegapen komt te liggen. Waarom zou Van Rij deze nefaste koers nu niet meer sturen? Zijn CDA heeft het tóch gehad en zelf is hij behoorlijk op leeftijd. En hij heeft alles wat mogelijk was binnen zijn confessionele gelederen professioneel verbroddeld. Zijn geloofwaardigheid bij de middenklassen bestaat al lag niet meer. Gaat hij heen dan wenkt hem het Zwitserlevengevoel dat de boomer past.

Waarom zou het CDA thans een kordaat en gepointeerd standpunt innemen dat anticyclisch is aan alles wat het decennialang te weeg bracht? Carolien van der Plas zal het met leedwezen aanzien, dat begrijp ik ook. Peter Omtzigt zal haar steunen, wellicht. Misschien dat Renske Leijten het evenmin kan aanzien. Maar meer dan wat marginaal gesputter dat aldus de volkswil wordt miskend zullen we echt niet vernemen. Die wil was overduidelijk gericht tegen de bezetters van het regeerkasteel, dat weten we allemaal. Het ging niet ten principale om de berekening van de stikstofdepositie of de definities van de Natura-tweeduizend-percelen. Het ging om het feit dat de regerende klasse overduidelijk en thans onverhuld maling heeft aan de geregeerden. Het blijft daarom opmerkelijk stil. Men zet de schaakstukken op in de achterkamers.  En ondertussen vindt daarnaast het overleg met Frans van Drimmelen plaats over de fictieve marktprijzen voor de thans onbruikbare agrarische grondpercelen.

De Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond kan je voorrekenen dat deze percelen geen marktprijzen meer kunnen hebben. Niet in de staat waarin ze, overigens zonder bruikbare buitengronden, zijn volgebouwd met dure opstallen vol hoogwaardige computergestuurde machines voor de vee verzorging, de runderen en de andere tweekloevigen die daarin massaal samendrummen, in afwachting van de nieuwste omloopcyclus. Omdat de hypothecaire geldschieters hun annuïteiten moeten hebben. Daaraan zal BBB in de Provincies echt niets kunnen veranderen, wat het ook vergadert en hoe het probeert samenwerkingsverbanden af te dwingen.

De finale slagen om de samenleving drastisch te doen imploderen worden bij of krachtens wetsbesluit toegebracht. De regelingen, opgesteld door het kabinet, de raad van state gehoord en de Staten-Generaal. Die drie-eenheid werkt door aan het Heilsplan van de neoliberalen zoals reeds decennia geleden geconcipieerd. Ongehinderd, onverantwoord, zonder bekommernis om de staatkundige consequenties. De kiezer, deze keer nog massaal opgekomen, zal zich ultiem verraden voelen. En Caroline mag wel uitkijken dat zij daarvan de schuld niet gaat krijgen.